Lid worden bij de A.S.R. Nereus

Lid worden van Nereus? Schrijf je dan in voor de Afroeiperiode. Inschrijven is mogelijk door langs te gaan op Nereus. Je kunt je alvast voor-inschrijven dit online formulier invullen. Let op, ook na het invullen van dit online formulier dient je inschrijving bevestigd te worden op Nereus tijdens een van de kennismakingsdagen. Houd voor de kennismakingsdagen de website en socials in de gaten.

Controleer na invullen of alle gegevens volledig en correct zijn en lees de betalingsvoorwaarden onderaan door. Deelname aan de Afroeiperiode is inclusief een afroeipakket. Pas na de fysieke inschrijving op Nereus zelf is dit formulier bindend.

Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Waar wonen je ouders?
Contactgegevens
Bankgegevens
Studiegegevens
Overige gegevens
Voorwaarden
  • Door ondertekening van dit formulier bevestigt voornoemd afroeilid bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en specifiek kennis te hebben genomen van de onderstaande bepalingen, alsmede met de inhoud hiervan akkoord te gaan.
  • Ik word voor een periode van zes weken afroeilid van de A.S.R. Nereus, en zal het bedrag van 70 euro voldoen plus de kosten voor een afroeipakket.
  • Hierbij verleent ondergetekende de A.S.R. Nereus, gevestigd aan de Amsteldijk 130a te Amsterdam, de machtiging om het genoemde bedrag(en) éénmalig van zijn/haar rekening af te schrijven.
  • Deze machtiging is slechts geldig onder de opschortende voorwaarde dat ondergetekende toegelaten wordt tot de afroeiperiode van A.S.R. Nereus, beginnende in september 2021.
  • Voor schade en/of vermissing aan- of van eigendommen van het afroeilid, alsmede voor letselschade, is de A.S.R. Nereus (inclusief haar ondergeschikten en hulppersonen) niet aansprakelijk en kan de A.S.R. Nereus (inclusief haar ondergeschikten en hulppersonen) op generlei wijze door het afroeilid aansprakelijk worden gehouden.
  • Het afroeilid is zich er van bewust en erkent dat de roeisport bepaalde (medische) risico's met zich mee kan brengen. Het afroeilid bevestigt hierbij in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma, alsmede medisch in staat te zijn de roeisport en daarmee verband houdende (in- en outdoor) activiteiten op verantwoorde wijze te kunnen beoefenen, tenzij hierboven uitdrukkelijk en anders door het afroeilid is vermeld. Ingeval het afroeilid niet in het bezit is van een erkend zwemdiploma en/of medische gebreken heeft, behoudt de A.S.R. Nereus zich het recht voor het afroeilid uit te sluiten van deelname aan de roeisport en/of daarmee verband houdende (in- en outdoor) activiteiten.
  • Deelname aan de afroeiperiode 2021 van de A.S.R. Nereus geschiedt volledig voor eigen risico van het afroeilid. Dit eigen risico geldt (onder meer) voor deelname aan de door de A.S.R. Nereus georganiseerde activiteiten, de aanwezigheid in- en om het gebouw van de A.S.R. Nereus in algemene zin, alsmede voor het beoefenen van de roeisport en daarmee verband houdende (in- en outdoor) activiteiten.
  • Hierbij geef ik toestemming aan de A.S.R. Nereus om bovenstaande gegevens te bewaren in het ledensysteem ten behoeve van de ledenadministratie.

Controleer of alle gegevens zo volledig en correct mogelijk zijn ingevuld.